Integritetspolicy

ALLMÄNT

För att vi ska kunna betjäna dig så bra som möjligt förutsätts det att vi samlar in och behandlar information om dig. Vi värdesätter dock din integritet och har åtagit oss att skydda den. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi använder dina uppgifter och vilka rättigheter och möjlighet till påverkan du har i anslutning till behandlingen av uppgifterna.

Rejlers Finland Oy behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning, så vi ber dig att läsa denna integritetspolicy noggrant. Vi kan komma att uppdatera integritetspolicyn när vår verksamhet utvecklas eller lagstiftningen förändras.

Genom att använda våra tjänster eller webbplatser, eller genom att kontakta oss, godkänner du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

FÖR VILKET SYFTE INSAMLAS OCH BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in, lagrar och behandlar endast personuppgifter om dig för följande fördefinierade syften:
De viktigaste användningsområdena är:

  • uppfyllande av våra avtalsförpliktelser;
  • uppfyllande av juridiska skyldigheter och krav;
  • kundkommunikation och besvarande av kontaktbegäran;
  • utveckling av vår affärsverksamhet; och
  • riktande av våra tjänster till dig.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OM MIG OCH FRÅN VILKA KÄLLOR?

Personuppgifter samlas huvudsakligen in av dig själv i samband med att du tar kontakt eller senare använder dig av våra tjänster. Vi använder också Google Analytics för att samla in besöksdata till vår webbplats så att vi kan analysera och förbättra vår webbplats och rikta relevant marknadsföring till våra besökare.

Direktmarknadsföring

Vi använder en elektronisk nyhetsbrevsapplikation för vår externa kommunikation. Via appen distribuerar vi riktade nyhetsbrev och meddelanden till utvalda e-postadresser.

E-postlistorna sammanställs separat för varje målgrupp och upprätthålls aktivt.

Webbplatsbesök

Vi använder cookies på våra webbplatser och vi har en analystjänst som samlar in information om webbplatsens besökare. Besökarna på webbplatserna informeras med hjälp av ett popup-fönster och besökarna samtycker till lagringen av spårningsdata genom att fortsätta använda webbplatserna.

VANLIGTVIS KAN VI FÅ FÖLJANDE INFORMATION DIREKT FRÅN DIG, TILL EXEMPEL NÄR DU SKICKAR EN BESTÄLLNING:

  • Namn
  • Företag
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress

PÅ VILKA GRUNDER BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?

Vi ser till att vi alltid har en rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter på ett antal olika grunder. Vi behandlar dina uppgifter för att verkställa avtalet och uppfylla juridiska skyldigheter. Vi behandlar också dina personuppgifter utifrån vårt legitima intresse av att tillhandahålla våra tjänster och bedriva och utveckla vår verksamhet. Vi kan också behandla vissa personuppgifter med ditt samtycke.

VEM BEHANDLAR MINA UPPGIFTER OCH UTLÄMNAS DE TILL TREDJE PARTER?

Personuppgifter behandlas i regel av personer som hör till företagets personal i samband med utförandet av arbetsuppgifter. Vi kan också lägga ut en del av behandlingen av personuppgifter, t.ex. de informationssystem som används för att lagra och behandla personuppgifter. I det här fallet kommer våra tjänsteleverantörer att bland annat se till att sekretessen för dina uppgifter bibehålls och att uppgifterna även i övrigt behandlas i enlighet med lagen. Vi kan även utlämna information som annars krävs för uppfyllande våra avtalsenliga skyldigheter eller som krävs enligt lag eller en behörig myndighet. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter, om vi är delaktiga i företagsförvärv eller förvärv av affärsverksamhet.

KOMMER MINA UPPGIFTER ATT UTLÄMNAS UTANFÖR EU?

I regel kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut utanför EU.

HUR LÄNGE KOMMER MINA PERSONUPPGIFTER ATT SPARAS?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med tanke på uppgifternas användningsändamål eller vad som förutsätts med stöd av avtal eller lag. Den period under vilken personuppgifter lagras kan variera efter användningsändamål och situation. Vi strävar också efter att regelbundet uppdatera dina uppgifter.

HUR LAGRAS OCH SKYDDAS MINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter lagras på våra tjänsteleverantörers servrar som är skyddade i enlighet med allmän praxis inom branschen. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar hålls konfidentiella och åtkomsten till dessa är strikt begränsad till de personer som behöver informationen i sitt arbete eller på konfidentiell och begränsad basis enligt våra serviceavtal. Åtkomsten till dina personuppgifter skyddas av användarspecifika ID:n, lösenord och åtkomsträttigheter.

ÄR DET OBLIGATORISKT ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION OCH VAD ÄR FÖLJDEN OM JAG INTE GÖR DET?

Om du inte tillhandahåller eller tillåter behandling av personuppgifter är det osannolikt att vi kan betjäna dig på bästa möjliga sätt och uppfylla syftet med vår verksamhet. Om du inte vill att vi ska behandla din information i enlighet med denna integritetspolicy ber vi att du inte ger oss någon information.

ANVÄNDS COOKIES PÅ WEBBPLATSEN OCH VAD ÄR DE?

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge bästa den möjliga användarupplevelsen för användaren av vår webbplats. Cookies är korta textfiler som en webbserver lagrar på användarens terminal. Cookies ger oss information om hur användare använder vår webbplats. Vi kan använda cookies för att utveckla våra tjänster och vår webbplats, analysera användningen av webbplatsen samt för marknadsföring och riktad reklam och optimering. Användaren av webbplatsen kan ge sitt samtycke eller neka användningen av cookies i inställningarna i sin webbläsare. De flesta webbläsarna tillåter cookies automatiskt. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

VILKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER TILL PÅVERKAN HAR JAG?

Återtagande av samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återta ditt samtycke genom att meddela oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till finland.sales@rejlers.fi.

Åtkomst till uppgifterna

Du har rätt att få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som berör dig samt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att få kompletterande information om grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få felen korrigerade

Du har rätt att begära att felaktig eller föråldrad information om dig eller att annars ofullständig information korrigeras.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Du kan förbjuda behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen finland.sales@rejlers.fi.

Rätt att invända mot behandling

Förutsatt att vi behandlar dina personuppgifter för allmänt intresse eller för vårt legitima intresse, så har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till den del det inte finns någon väsentlig anledning som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandling är inte nödvändig för att hantera ett rättsligt krav. Observera att vi i den här situationen förmodligen inte längre kan betjäna dig.

Rätt att begränsa behandling

I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få uppgifterna överförda Om vi har behandlat din information på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du rätt att få den information du har tillhandahållit oss i ett maskinläsbart, allmänt använt format så att informationen kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

HUR KAN JAG UTÖVA MINA RÄTTIGHETER?

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till finland.sales@rejlers.fi. Vi ber dig samtidigt att ange ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och bifoga en kopia av ditt pass, körkort eller annan identitetshandling till ditt meddelande så att vi kan verifiera din identitet. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du även lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

KAN DENNA INTEGRITETSPOLICY UPPDATERAS?

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy när vår verksamhet eller principerna för behandling av personuppgifter förändras. Uppdateringar kan också bli aktuella vid ändringar i lagstiftningen. Ändringarna träder i kraft efter att vi har publicerat den uppdaterade integritetspolicyn. Vi ber dig därför regelbundet ta del av innehållet i denna integritetspolicy.

VEM KAN JAG KONTAKTA ANGÅENDE DATASKYDDSFRÅGOR?

Kontaktuppgifter:

Rejlers Finland Oy
finland.sales@rejlers.fi
+358 20 752 0700
Graanintie 5, 50190, Mikkeli, Finland